วันที่ 23 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอพักชำระหนี้และการพิจารณาการพักชำระหนี้ พ.ศคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 2565 หรือ พักหนี้กองทุนหมู่บ้าน โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

สำหรับสาระสำคัญของประกาศ เป็นการพักหนี้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพื่อการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด หรือเหตุจำเป็นอื่นใดที่ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิก โดยขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเงินต้นและดอกเบี้ยเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินก็ได้

กองทุนหมู่บ้านที่ต้องการจะพักชำระหนี้ตามประกาศนี้ ต้องเป็นกองทุนหมู่บ้านที่ได้รายงานงบการเงินปีที่ผ่านมาตามรูปแบบที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ กำหนด พร้อมทั้งจัดประชุมสมาชิก เพื่อขอมีมติที่ประชุม

โดยการดำเนินการครั้งนี้ กำหนดแนวทางว่าเป็นการทำด้วยความสมัครใจ โดยใช้มติของที่ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ที่จะต้องมีจำนวนสมาชิกมาประชุมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด และมีมติเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อเห็นชอบเป็นมติให้พักชำระหนี้ต่อไป

สำหรับรายละเอียดของการพักชำระหนี้ตามประกาศฉบับนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ กำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 1.เป็นการพักชำระหนี้ของสมาชิกที่กู้ยืมเงินจาก “บัญชีกองทุนหมู่บ้าน” (บัญชีที่ 1) 2.ทำได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี รวมแล้วไม่เกิน 2 ครั้งติดต่อกันคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีมติเห็นชอบให้มีการพักชำระหนี้แล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทำประกาศ กำหนดระยะเวลายื่นคำขอพักชำระหนี้ให้สมาชิกทราบ เพื่อให้สมาชิกยื่นคำขอพักชำระหนี้ โดยระยะเวลาการยื่นคำขอพักชำระหนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันประกาศ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ กำหนดรายละเอียดของสมาชิกที่ต้องการจะยื่นคำขอพักชำระหนี้ ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ดังนี้

  1. เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ได้กู้เงินจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ 1)

2. ได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันทุกคน ในการผ่อนเวลาของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ขอพักชำระหนี้นั้น

3. ในกรณีที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการพักชำระหนี้มาก่อน ต้องพ้นระยะเวลาการพักชำระหนี้ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

4. เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีประวัติการชำระหนี้ดี หรือถ้ามีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาความเหมาะสมในการพักชำระหนี้เป็นรายกรณี โดยคำนึงถึงความสุจริตและเหตุอันสมควรอื่นประกอบการพักชำระหนี้

5. ไม่เป็นสมาชิกที่อยู่ระหว่างการได้รับการพักชำระหนี้ จากการกู้ยืมเงินในบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ 1) มาก่อน ไม่ว่าในโครงการใด

By admin