ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักวิจัยและพัฒนางานทางได้ดำเนินการโครงการข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อตรวจติดตามข้อมูลปริมาณจราจรและการจัดทำแผนที่เชิงวิศวกรรม โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนา การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในภารกิจในด้านต่างๆ ของ ทล. โดยเป็นการปรับเปลี่ยนจากการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ที่ใช้เพียงภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหว มาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบของกรมทางหลวง ให้สามารถจัดทำข้อมูลเชิงวิศวกรรมในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ มีมาตรฐาน ที่เป็นประโยชน์ในภารกิจของกรมทางหลวง ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตได้

โครงการดังกล่าวจะทำให้หน่วยงานภูมิภาคมีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)ที่ใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บและการบริหารข้อมูลสายทาง สามารถที่จะใช้งานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้มีการศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์เพิ่มเติม จากอากาศยานไร้คนขับ แบ่งการศึกษาและพัฒนาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1.งานพัฒนาวิธีการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในงานวิศวกรรมจราจร เป็นการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ในการหาค่าทางวิศวกรรม เช่น นับปริมาณจราจร พร้อมทั้งแยกประเภทยานพาหนะ ความเร็ว และความหนาแน่นของปริมาณจราจร

2.งานประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดทำแผนที่เชิงวิศวกรรม เป็นการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อจัดทำแผนที่เชิงวิศวกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนงานสำรวจภาคสนาม และส่วนงานประมวลผลข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปผลิตแผนที่ที่มีความละเอียดถูกต้องตามมาตราส่วนต่างๆ เพื่อใช้ในงานแผนที่เชิงวิศวกรรมที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการจัดทำแผนที่

3.งานประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการใช้งานด้านอื่นๆ ของกรมทางหลวง ประกอบด้วย งานสำรวจสำหรับวางแผนและติดตามงานก่อสร้าง งานสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลตำแหน่งทรัพย์สินในเขตทาง งานสำรวจความเสียหายโครงสร้างสะพาน

จากการศึกษาโครงการนี้ ทลคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. จะนำผลลัพธ์จากการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ย. 66 ไปปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยอากาศยานไร้คนขับ เพื่อนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ยกระดับการทำงานด้วยอากาศยานไร้คนขับได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านวิศวกรรม และด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในภารกิจของ ทลคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตได้

By admin